ارتباط تلفنی ارتباط با واتساپ صفحه اینستاگرام کانال تلگرام

دکتر ﻃﺎﻫﺮه ﺣﺎﺟﻲ ﺳﻴﺪ ﺟﻮادى

دکتر-طاهره-حاجی-سید-جوادی

اطلاعات شخصی

◾️نام و نام خانوادگی : طاهره حاجی سید جوادی

◾️دﻛﺘﺮى رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﺳﻼﻣﺖ

◾️اینستاگرام:

www.instagram.com/synapse.clinic

روان درمانگر و مشاور کودک و نوجوان ،عاطفی ،پیش از ازدواج و خانواده

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

عضو کلینیک حقوقی خانواده ، بشر ،صلح و دموکراسی یونسکو در ایران

عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان

آزمون های تخصصی هوش ،شخصیت و روان

سوابق تحصیلی

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ :

 

 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ– داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ
 • رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژى – داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮان

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ :

 

 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ – داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ ﻛﺮج
 • ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ: اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ آﻣﻮزش رﻓﺘﺎرى ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ آﻧﺎن ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎى درﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎرﻛﻠﻰ

دﻛﺘﺮا :

 • دﻛﺘﺮى رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﺳﻼﻣﺖ

      داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﻛﻴﺶ

 • ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:

ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ اﺛــﺮ ﺑﺨﺸــﻰ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳــﺘﺮس ﺑــﺎ روﻳﻜـــــﺮد ﺷـــــﻨﺎﺧﺘﻰ- رﻓﺘـــــﺎرى((CBT وﺣﺴﺎﺳـــﻴﺖ زداﻳـــﻰ ﺑـــﺎ ﺣﺮﻛـــﺎت ﭼﺸـــﻢ و ﭘـــﺮدازش ﻣﺠـــﺪد((EMDR ﺑـــﺮ ﺗﻨﻈـــﻴﻢ ﻫﻴﺠـــﺎﻧﻰ، ﺣﺴﺎﺳـــﻴﺖ اﺿـــﻄﺮاﺑﻰ و ﻛﻴﻔﻴـــﺖ زﻧﺪﮔﻰ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن

ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪ اى

 • ﻣﻮﺳﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ
 • ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺰوﻳﻦ
 • ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ ﻗﺰوﻳﻦ
 • ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻗﺰوﻳﻦ
 • ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻗﺰوﻳﻦ
 • ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻬﺮوردى ﻗﺰوﻳﻦ

ﻃﺮح ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻰ اﻓﺴﺮدﮔﻰ ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻰ ﮔﻮش اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮى ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺳﻰ و دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎن اﻳﺮان

ﺳﺨﻨﺮان دو ﻧﺸﺴﺖ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎى ﻛﺮﺳﻰ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ، ﺧﺎﻧﻮاده و دﻣﻮﻛﺮاﻧﺴﻰ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮان

ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه

 

 

Effectiveness of Stress Management with

1.

on

Approach

Cognitive-Behavioral

 

with

Anxiety Sensitivity of the Mothers

 

 

 

 

Cancerous Children.

 

The Effectiveness of Stress Management

2.

Therapy based on Cognitive-Behavioral

 

 

Approach on Cognitive Adaptation of

 

 

 

Mothers of Children with Cancer

 

 

 

Examining the Effectiveness of

3.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy on

 

 

 

Quality of Life in primary Infertile

 

 

 

 

Women

 

 

Comparison of Effectiveness of the

4.

Mindfulness-based cognitive therapy and

 

the Metacognition Treatment on Anxiety,

 

 

Depression and Stress among Breast

 

 

 

 

Cancer patients

 

 

 

 

5-مقایسه اثربخشی مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری و حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم هیجانی والیدین کودکان مبتلا به سرطان

٦. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش رﻓﺘﺎرى ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ آﻧﺎن ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎى درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎرﻛﻠﻲ

٧. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﺮس ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ – رﻓﺘﺎرى ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺪﮔﻲ ، ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ

٨. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻴﻮع اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻏﺪد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ

٩. ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ

١٠. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺷﻔﻘﺖ ورزى ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن

١١. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن

١٢. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻔﻘﺖ ورزى ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و اﻣﻴﺪوارى ﺑﻴﻤﺎران ﻛﺮوﻧﺮى ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ

١٣. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻔﻘﺖ ورزى ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﻴﻢ در ﺳﺮاى ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

١4. اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد لوی بر اضطراب آشکار کودکان مبتلا به سرطان

١5. حقوق کودک در خانواده به هنگام جدایی والدین