ارتباط تلفنی ارتباط با واتساپ صفحه اینستاگرام کانال تلگرام

مقالات علمی

مقالات علمی منتشر شده خانم دکتر مریم حاجیلو

drmaryamhajilou

1- Comparative assessment of the effectiveness of teaching stress management and coping with negative mood with a cognitive – behavioral approach and medication method on depressed students  (ISI)   (Reef  Resources  Assessment  and Management Technical Paper,vol. 40,2014)

2- Prevalence of HER-2 and Hormone Receptors and P53 Mutations in the Pathologic Specimens of Breast Cancer Patients(Hindawi Publishing Corporation International Journal of Breast Cancer,Vol. 201 ,2014)

3- The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training on the Resilience of Patients with Multiple-Sclerosis (Iranaian Journal of Health Psychology, Vol.3, No.2. 2020-2021)

4- اثر بخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر مدل شناختی رفتاری برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس(فصلنامه روانشناسی بالینی،زمستان ۹۷)

 5- بررسی تاثیرشیمی درمانی بر ابعاد عملکردی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان  ( فصلنامه علمی پژوهشی بیماریهای پستان،شماره4،زمستان1392)

6- بررسی رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاههای بوشهر (مجله زنان،مامائی  ونازایی ایران،1392 )

7- تعییین میزان افسردگي در بیماران مبتلا به فیشر براساس تست بک در بیمارستان فاطمه زهرا(س)ی بوشهر

 (فصلنامه علمی پژوهشی – طب جنوب،1392)

8- بررسی میزان شیوع گیرنده HER-2,P53  و رسپتورهای هورمونی در نمونه آسیب شناسی 2000 بیمار مبتلا به سرطان پستان در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) ، (فصلنامه علمی پژوهشی – نشریه جراحی ایران فشماره30،1382) –( ارائه شده در کنگره جراحی سال 82)

9- اهمیت آموزشهای جنسی مورد نیاز در دوران بلوغ (فصلنامه بهورز،شماره چهارم،زمستان 1384)

10- مروری بر داکتال کارسینومای در جا پستان (فصلنامه علمی-پژوهشی-نشریه جراحی ایران ،شماره1،بهار1392) (دارای امتیاز بازآموزی )

11- عوامل زمینه ساز سرطان التهابی پستان(فصلنامه علمی-پژوهشی-نشریه جراحی ایران ،1392) (دارای امتیاز بازآموزی )

12- بررسی  فراوانی و عوامل مستعد کننده فتق کشاله ران در بیماران بستری شده در بیمارستانهای آموزشی شهر بوشهر سال 88-83 (فصلنامه علمی پژوهشی – نشریه جراحی ایران ،شماره 1، بهار1390)

13- به دنبال عمل آپاندکتومی حاوی تومور کارسینویید ITP۱۲-گزارش یک مورد بهبودی بیماری (فصلنامه علمی پژوهشی – طب جنوب ،شماره2،تابستان1390 )

14- بررسی مقایسه ای دو داروی لیدوکائین و پتیدین در بی حسی نخاعی ، در ایجاد احتباس اداری پس از جراحی آنورکتال  (فصلنامه علمی پژوهشی – نشریه جراحی ایران ،شماره2 ،تابستان1391)

15- گزارش یک مورد نادر کیست پیلونیدال پری آنال(مجله علوم پزشکی رازی،دوره11،مهر93 )

16- از پیش دلبستگی تا دلبستگی حتمی. هفته نامه سلامت. شماره ۶۸۹. مهرماه 97

17- فکر و خیال چیست؟ هفته نامه سلامت.شماره ۶۶۹. خرداد۹۷